iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

นพ.สมบูรณ์ กิตติคงวัตร

นพ.สมบูรณ์ กิตติคงวัตร

สาขาที่สนใจ:
  • Gynecological and Breast Pathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
    (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ฝึกอบรมสาขา Gynecopathology คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Contact:
somboonkit.iop@gmail.com