iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีภารกิจในการให้ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาทางพยาธิวิทยากายวิภาค เซลล์วิทยา อณูพยาธิวิทยา(molecular pathology) รวมทั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และให้การศึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยากายวิภาค แก่นิสิต นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปัจจุบัน สถาบันพยาธิวิทยา มีจำนวนชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยามากกว่าปีละ 43,000 ตัวอย่าง เซลล์วิทยากว่า 10,000 ตัวอย่าง และมีจำนวนแอนติเจนสำหรับการย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี (Immunohistochemistry Study) ที่มากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้สถาบันพยาธิวิทยา มีทีมพยาธิแพทย์ที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์และองค์ความรู้หลากหลาย เราจึงเชื่อมั่น สถาบันพยาธิวิทยา พร้อมจะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์แก่แพทย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะเข้ามาศึกษากับเรา

   

พันธกิจ เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการระบบสาธารณสุขของประเทศ มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางพยาธิวิทยากายวิภาคแบบมืออาชีพ และมีอิสระทางวิชาชีพ สามารถให้การวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีวิจารณญาณ สามารถให้ความเห็นและทำงานร่วมกับแพทย์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีเจตนารมณ์ ความใฝ่รู้ เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหรือการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มตัว โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล สามารถทำงานเป็นทีม หรือปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้ มีการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะ ทัศนคติ และเจตคติแห่งวิชาชีพที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน องค์กร ชุมชน และสังคม เข้าใจในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ สามารถปฏิบัติงานในชุมชนและทำประโยชน์ให้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีให้สมคุณค่าเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ