iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

นพ.ชนิทธิ ติวิธมไหศูรย์

นพ.ชนิทธิ ติวิธมไหศูรย์

สาขาที่สนใจ:
  • Molecular Pathology and neuropathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรแสดงความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
    (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
Contact:
-