iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทางพยาธิวิทยากายวิภาคสำหรับพยาธิแพทย์, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และพยาธิแพทย์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (สำหรับแพทย์ชาวต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของประเทศไทย) ทางสถาบันพยาธิวิทยามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เนื่องจากหลักสูตรนี้ ไม่ได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภา หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นอย่างไรก็ตาม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะไม่ได้รับวุฒิบัตร ที่ออกโดยแพทยสภา หรือราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ท่านสามารถสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของฝ่ายฝึกอบรมฯ (คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร)