iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121
ประวัติการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เริ่มให้การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2515 และหลักสูตรพยาธิวิทยาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2525 มีแพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษา และกำลังศึกษาตั้งแต่เปิดการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
1 แพทย์หญิงอรุณลักษณ์ โคมินทร์ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2518
2 แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2520
3 แพทย์หญิงภาพิส เสงี่ยมพรพาณิชย์ อ.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2525
4 นายแพทย์สุธี รุจิวณิชย์กุล ว.ว. พยาธิวิทยาทั่วไป 2529
5 แพทย์หญิงกาญจนา อมรพิเชษฐ์กูล ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2529
6 นายแพทย์อนันต์ กรลักษณ์ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2529
8 แพทย์หญิงสยุมพร กรลักษณ์ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2530
9 นายแพทย์วินัย ธรรมวีระพงษ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2530
10 แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2531
11 นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ว.ว. พยาธิวิทยาทั่วไป 2531
7 นายแพทย์นิทัศน์ พิเชษฐพงษ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2532
13 นายแพทย์ชัย เพชรชสุวรรณ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2533
14 แพทย์หญิงวรนารถ พงศ์พิพัฒน์ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2533
12 นายแพทย์ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม ว.ว. พยาธิวิทยาทั่วไป 2534
16 แพทย์หญิงจิดาภา ธรรมศิร ว.ว. พยาธิวิทยาทั่วไป 2534
15 นายแพทย์ไกรสร อัมมวรรธน ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2534
17 นายแพทย์ระพล พูลสวัสดิ์กิติกูล ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2534
18 แพทย์หญิงสิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2535
19 แพทย์หญิงณัฐชลัยย์ (พันวิภา) ตรียุทธวัฒนา ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2536
20 นายแพทย์คงศักดิ์ โล่ห์อร่ามทวีทอง ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2553
21 นายแพทย์กฤษพล การอำนวย ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2563
22 นายแพทย์ธีระพงษ์ วงศ์วิบูลย์ชัย ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2563
23 นายแพทย์พสุพัฒน์ ศรีเบญจรัตน์ ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค 2563