iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการฝึกอบรม 2566 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.rcthaipathologist.org/news-events/detail.php?id_news=303&id_cate=235 แล้วพิมพ์(print) ใบสมัคร ยื่นพร้อมหลักฐานให้ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

  • ใบสมัครของสถาบันพยาธิฯ และเอกสารทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ จากที่นี่

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร

  • ศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และ คุณสมบัติ กสพท. ได้ที่นี่

สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์

  • 14 พฤศจิกายน 2565 สอบภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ รอบ 13.00 น. ณ ห้องประชุม 30 ปี สถาบันพยาธิวิทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร โทร. 02-354-8208 ต่อ 121, 091-7063227
  • ประธานฝ่ายฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ โทร. 085-113-1379

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในอนาคต