iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการฝึกอบรม 2565 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขั้นตอนการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.rcthaipathologist.org/news-events/detail.php?id_news=303&id_cate=235 แล้วพิมพ์(print) ใบสมัคร ยื่นพร้อมหลักฐานให้ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

  • ใบสมัครของสถาบันพยาธิฯ และเอกสารทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ จากที่นี่

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร

  • ศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และ คุณสมบัติ กสพท. ได้ที่นี่

สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์

  • 22 เมษายน 2565 สอบภาษาอังกฤษ รอบ 9.00-10.00 น. และสอบสัมภาษณ์ รอบ 10.00-12.00 น. (ผ่านระบบ Zoom)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร โทร. 02-354-8208 ต่อ 121, 081-4386881
  • ประธานฝ่ายฝึกอบรม พญ.เฟิร์น ชาญด้วยวิทย์ โทร. 085-113-1379

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนเเปลงได้ในอนาคต