iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121


รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการฝึกอบรม 2564 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme แล้วพิมพ์(print) ใบสมัคร ยื่นพร้อมหลักฐานให้ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันพยาธิวิทยา

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

  • ใบสมัครของสถาบันพยาธิฯ และเอกสารทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ จากที่นี่

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร

  • ศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และ คุณสมบัติ กสพท. ได้ที่นี่

สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์

  • วันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายฝึกอบรม คุณกำพลศักดิ์ เดชอัมพร โทร. 02-354-8208 ต่อ 121, 081-4386881