iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

พญ.มิ่งขวัญ เตชะวณิช

พญ.มิ่งขวัญ เตชะวณิช

สาขาที่สนใจ:
  • Pediatric Pathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า)
  • ฝึกอบรมเพิ่มเติม สาขา Genitourinary Pathology
    - ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    - ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ลาศึกษาต่อ สาขา Genitourinary Pathology, University of California, Los Angeles, USA
ติดต่อ :
minkteja@gmail.com