iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

เกี่ยวกับเรา

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีภารกิจในการให้ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาทางพยาธิวิทยากายวิภาค เซลล์วิทยา อณูพยาธิวิทยา(molecular pathology) รวมทั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และให้การศึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยากายวิภาค แก่นิสิต นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปัจจุบัน สถาบันพยาธิวิทยา มีจำนวนชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยามากกว่าปีละ 35,000 ตัวอย่าง เซลล์วิทยากว่า 9,500 ตัวอย่าง และมีจำนวนแอนติเจนสำหรับการย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรี (Immunohistochemistry Study) ที่มากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้สถาบันพยาธิวิทยา มีทีมพยาธิแพทย์ที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์และองค์ความรู้หลากหลาย เราจึงเชื่อมั่น สถาบันพยาธิวิทยา พร้อมจะเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์แก่แพทย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จะเข้ามาศึกษากับเรา

35,000

ชิ้นเนื้อทางศัลยพยาธิวิทยา

9,500

ชิ้นเนื้อทางเซลล์วิทยา

18

พยาธิแพทย์

6

แพทย์ประจำบ้าน

ปฏิทินกิจกรรม