iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

พญ.เฉลิมพร บำรุงรส

พญ.เฉลิมพร บำรุงรส

สาขาที่สนใจ:
  • Renal and Genitourinary Pathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
    (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • ฝึกอบรมสาขา Renal and Genitourinary Pathology คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ:
cbumrungrod@gmail.com