iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

พญ.ชุติมา ปิ่นนาค สุรินทร์สภานนท์

พญ.ชุติมา ปิ่นนาค สุรินทร์สภานนท์

สาขาเชี่ยวชาญ:
  • Hematopathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ลาศึกษาต่อ:
  • สาขา โลหิตพยาธิวิทยา(Hematopathology), Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA

ติดต่อ:
memay.mamie@gmail.com