iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 36 เดือน (3 ปี) โดยในปีแรกแพทย์ประจำบ้านจะได้รับการศึกษาพยาธิวิทยาพื้นฐาน การตรวจสิ่งส่งตรวจด้วยตาเปล่า การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา การชันสูตรศพ นอกจากนี้ ยังจะได้รับการอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ร่วมกับแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่นๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ฯ ในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 แพทย์ประจำบ้านจะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสิ่งส่งตรวจด้วยตาเปล่าที่ซับซ้อนมากขึ้น การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาคเฉพาะทาง (subspecialty pathology) นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดให้แพทย์ประจำบ้านได้ออกไปศึกษาเพิ่มเติมนอกสถาบันพยาธิวิทยา ทั้งในและต่างประเทศ แพทย์ประจำบ้าน จะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับการชันสูตรศพ, เซลล์วิทยา, Frozen sections/ Intraoperative consultation ในทุกปีการศึกษา แพทย์ประจำบ้านจะต้องมีงานวิจัย ที่ตีพิมฑืเผยแพร่ อย่างน้อย 1 เรื่อง ก่อนสำเร็จการศึกษา