iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ

พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ

ความเชี่ยวชาญ:
  • Gynecologic pathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา แพทยสภา
ติดต่อ:
somruetai.iop@gmail.com