iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

นพ.สิฐพงษ์ สุนทรสิต

นพ.สิฐพงษ์ สุนทรสิต

สาขาเชี่ยวชาญ:
  • Breast Pathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ฝึกอบรมเพิ่มเติม สาขาพยาธิวิทยาโรคเต้านม (Breast Pathology)
    - ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Contact:
sithapong_invisibility@hotmail.com