iopgradedu@gmail.com +66 (0) 2354 8208 #121

นพ.พงษฎา ประสงค์อุปถัมภ์

นพ.พงษฎา ประสงค์อุปถัมภ์

สาขาเชี่ยวชาญ:
  • Hematopathology, Molecular Pathology
การศึกษาและการฝึกอบรม:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา (แพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  • ฝึกอบรมเพิ่มเติม สาขา Molecular Pathology
    - ศูนย์จุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ:
pongsada1992@gmail.com